SIA Darel privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA Darel pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

1.       Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1.  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Darel (turpmāk – Darel.lv), vienotās reģistrācijas Nr. 40203127693, juridiskā adrese Rīgā, Balvu iela 13-52, LV1003.

1.2.  Darel.lv kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@darel.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Darel.lv juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 10,3. punktu.

2.       Dokumenta piemērošanas sfēra

2.1.  Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šeit.

2.2.  Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

·         fiziskajām personām – klientiem un citiem Darel.lv vietnes lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Darel.lv jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

·         Darel.lv veikalu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

·         Darel.lv uzturēto interneta vietņu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz Darel.lv tālruņiem (turpmāk - Klienti).

2.3.  Darel.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.4.  Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Darel.lv interneta vietnēs, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

2.5.  Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Darel.lv.

3.       Personas datu apstrādes nolūki

Darel.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1.   Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

-          klienta identificēšanai;

-          līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

-          preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

-          pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

-          garantijas saistību izpildei;

-          preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

-          pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;

-          klientu apkalpošanai;

-          iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

-          klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

-          norēķinu administrēšanai;

-          kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;

-          parādu atgūšanai un piedziņai;

-          mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

3.2.   Biznesa plānošanai un analītikai:

-          statistikai un biznesa analīzei;

-          plānošanai un uzskaitei;

-          efektivitātes mērīšanai;

-          datu kvalitātes nodrošināšanai;

-          tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

-          atskaišu sagatavošanai;

-          klientu aptauju veikšanai;

-          riska vadības aktivitāšu ietvaros.

3.3.  Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.

3.4.  Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3.5.  Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Darel.lv.

4.       Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1.   Darel.lv apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

-          līguma noslēgšanai un izpildei;

-          normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Darel.lv saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

-          saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

-          leģitīmās interesēs - lai realizētu no Darel.lv un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Darel.lv leģitīmās intereses;

-          datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Darel.lv nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

4.2.   Darel.lv leģitīmās intereses ir:

-          veikt komercdarbību;

-          sniegt pārdošanas un starpniecības pakalpojumus;

-          pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

-          nodrošināt līguma saistību izpildi;

-          novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

-          saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz Darel.lv tālruņiem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās portālā;

-          veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;

-          veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;

-          veikt sarunas ar Klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;

-          analizēt Darel.lv mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

-          administrēt Klienta kontu Darel.lv mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;

-          veikt darbības Klientu noturēšanai;

-          segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

-          izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

-          reklamēt savas preces un pakalpojumus;

-          nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);

-          novērst krāpniecību;

-          nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

-          nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

-          pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

-          nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

-          administrēt maksājumus;

-          administrēt neveiktus maksājumus;

-          vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

-          informēt sabiedrību par savu darbību.

5.       Personas datu apstrāde

5.1.  Darel.lv apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Darel.lvsaprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2.  Darel.lv attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Darel.lv darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

5.3.  Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Darel.lv un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5.4.  Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Darel.lv var savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādi, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Darel.lv  sadarbības partneri apstrādā Darel.lv rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Darel.lv sadarbības partneri ir uzskatāmi par Darel.lv datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Darel.lv ir tiesības nodot Darel.lv grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

5.5.  Darel.lv sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Darel.lv prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Darel.lv uzdevumā.

6.        Personas datu aizsardzība

Darel.lv aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Darel.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

-          Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

-          Ugunsmūri;

-          Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

-          Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

7.       Personas datu saņēmēju kategorijas

Darel.lv neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

-          ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);

-          saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

-          ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma,

-          ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

-          ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Darel.lv leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Darel.lv leģitīmās intereses.

8.       Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

8.1.  Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Darel.lv personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

8.2.  Šādos gadījumos Darel.lv nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

9.       Personas datu glabāšanas ilgums

9.1.  Darel.lv glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

-          tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);

-          dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

-          kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Darel.lv vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

-          kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

-          kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

9.2.  Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

10.   Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

10.1.  Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota pašapkalpošanās portālā darel.lv un Darel.lv interneta vietnēs un lietotnēs, kuras Klients lieto Darel.lv pakalpojumu saņemšanai un kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.

10.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Darel.lv piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Darel.lv veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Darel.lv leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Darel.lv pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

10.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-            rakstveida formā klātienē Darel.lv veikalos vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

-            elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

-            autorizējoties pašapkalpošanās portālā darel.lv.

10.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Darel.lv pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.5. Darel.lv atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai pašapkalpošanās portālā darel.lv, vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

10.6. Darel.lv nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

11.   Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

11.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot autorizējoties pašapkalpošanās portālā darel.lv, Darel.lv un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas) vai klātienē Darel.lv veikalos.

11.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - autorizējoties pašapkalpošanās portālā darel.lv, zvanot uz Darel.lv tālruni vai klātienē Darel.lv veikalos, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

11.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

11.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

12.   Saziņa ar Klientu

12.1. Darel.lv veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

12.2. Saziņu par līgumsaistību izpildi Darel.lv veic uz noslēgtā līguma (tai skaitā Distances līguma) pamata (piemēram, preču piegādes laika saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām preču pieejamībā u.c.).

13.   Komerciāli paziņojumi

13.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Darel.lv  pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Darel.lv veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

13.2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Darel.lv var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

13.3. Klients piekrišanu Darel.lv komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot autorizējoties pašapkalpošanās portālā  darel.lv, Darel.lv pieteikšanas formās, Darel.lv lietotnēs un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

13.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

-             izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā Darel.lv pašapkalpošanas portālā darel.lv;

-             nosūtot e-pastu uz adresi info@darel.lv;

-             zvanot uz Darel.lv tālruni;

-             klātienē Darel.lv veikalos;

-             izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

13.5. Darel.lv pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

13.6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Darel.lv var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

14.   Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

14.1. Darel.lv mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.

14.2. Darel.lv mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Darel.lv nenes atbildību.

15.   Citi noteikumi

15.1. Darel.lv ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā Darel.lv pašapkalpošanās portālā darel.lv, kā arī - ievietojot darel.lv interneta vietnē.

15.2. Darel.lv saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Darel.lv mājaslapā.

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 25. maijā un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju.

Produkts pievienots vēlmēm
Produkts pievienots salīdzināšanai